• Our Story

We select and curate impressions and expressions of art, design and governance, related to public and personal lifestyle. Find (photo) graphic design for your home and office. Every work has a story. The works are organised by species and theme. They are available for purchase in our shop.

Wij selecteren en cureren indrukken en uitingen van kunst, design en bestuur, gerelateerd aan publieke en persoonlijke levensstijl. Vind (foto)grafische design voor uw huis en kantoor. Ieder werk heeft een verhaal. De werken worden georganiseerd per soort en thema. Ze zijn beschikbaar voor aankoop in onze winkel.

 

 

Governance Connect

Governance Connect is a curator, designer and publisher of strategic information related to public values and their governance. It is focused on knowledge sharing and partnership for citizen, society and natural environment.

Governance Connect is een curator, ontwerper en uitgever van strategische informatie met betrekking tot publieke waarden en besturing. Het is gericht op het delen van kennis en op partnerschap voor de burger, de samenleving en de natuurlijke omgeving.

Moood

Moood Interior Advise has a fascination for the interest of atmosphere and mood in home and business environments as starting point for curation, design and advise. It is their conviction that feeling at ease comfortable leads to more creativity and perspective and thereby to better decisions  They advise clients in inspiration and atmosphere.

MoooD Interieur Advies heeft een fascinatie voor het belang van sfeer en stemming in thuis- en zakelijke omgevingen als uitgangspunt voor curatie, ontwerp en advies. Het is hun overtuiging dat gevoel op uw gemak comfortabele tot meer creativiteit en perspectief leidt en daardoor tot betere besluiten. Zij adviseren cliënten op inspiratie en sfeer.